گیوه ساده بافت ابریشم با رویه رنگی و زیره اسپرت دو رنگ