گیوه ساده ابریشمی با زیره اسنجی

گیوه ساده ابریشمی زیره اسفنجی