گیوه ساده ابریشمی زیره اسفنجی

گیوه ساده ابریشمی زیره اسفنجی